Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Pri prevádzkovaní e-shopu a súvisiacich činností je predávajúci - MARKOS COMP s.r.o., so sídlom Kossúthova 60, 943 01 Štúrovo, zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Nitra,Odd: Sro, vl. č: 35243 /N, IČO: 47403080, DIČ: 2023880925, email: obchod@markos.sk,  prevádzkovateľom osobných údajov svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov, prípadne iných osôb, ktoré mu osobné údaje poskytnú na niektorý z nižšie uvedených účelov. 

Pri poskytovaní osobných údajov predávajúcemu ste povinný uvádzať správne, úplne a aktuálne osobné údaje. Ak sa poskytnuté osobné údaje zmenia počas doby ich spracúvania predávajúcim, ste povinný takúto zmenu oznámiť predávajúcemu.

Aké osobné údaje spracovávame

Povinné údaje pre vytvorenie objednávky:

 • e-mailová adresa
 • titul
 • meno
 • priezvisko
 • doručovacia a fakturačná adresa
 • telefonický kontakt
 • bankový účet v prípade odstúpenia od objednávky

Nepovinné údaje:

 • sociálny stav 
 • dátum narodenia

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pre to, aby sme vám vedeli ponúknuť, to, čo vás zaujíma, využívame informácie o tovare, ktoré ste si zakúpili, alebo ktoré ste na našej stránke navštívili. Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. 

Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získavame údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Tieto dáta spracúvame štatisticky prostredníctvom Google Analytics. Ďalšie informácie, o tom, aké dáta o vás spracúva Google, môžete získať na Google Privacy Policy.

Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Viac o cookies tu:COOKIES

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Na účel uzavretia kúpnej zmluvy a jej plnenia je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a údaje o bankovom spojení. Tieto údaje sú nevyhnutné pre doručenie objednávky a kontaktovanie sa s vami v prípade potreby.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Oprávnené záujmy: 

 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Newsletter: Na stránke nášho e-shopu máte možnosť si zaregistrovaním Vašej e-mailovej adresy objednať pravidelné zasielanie newsletter-a s ponukou nášho tovaru. Ak si nebudete želať zasielanie newsletter-a na Vašu e-mailovú adresu, alebo budete chcieť zmeniť e-mailovú adresu, na ktorú Vám newsletter posielame, informujte nás e-mailom na obchod@markos.sk, resp. písomne na adrese predávajúceho. Z odberu sa môžete odhlásiť aj po zakliknutí požiadavky v pätičke newslettera.

 

Komu poskytujeme osobné dáta 

MARKOS COMP s.r.o., ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje na účely a spôsobom, ktoré MARKOS COMP s.r.o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie svojich služieb. 

Zoznam spracovateľov:

 • Slovenská pošta, a. s., IČO 36 631 124, Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica

 • Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48136999, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35834498, Pri letisku 5, 821 04 Bratislava

 • orgány finančnej správy, daňoví a právni poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako dlho spracúvame vaše osobné dáta

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov

Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zaheslované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom. Dáta v papierovej podobe uchovávame v uzavretej kancelárii zabezpečenej alarmom s heslom. 

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Máte právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať najmä

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov,
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
 • zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu, doplnenie alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie, 
 • likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
 • blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • právo na obmedzenie spracovania – ak sa uplatňujú určité podmienky na to, aby mali právo obmedziť spracovanie,
 • prenosnosť osobných údajov,
 • právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; tiež právo na právne účinky automatizovaného spracovania alebo profilovania,
 • právo na súdne preskúmanie: v prípade, že spoločnosť odmietne žiadosť zákazníka na základe práva na prístup, poskytneme zákazníkovi dôvod, prečo. Zákazník má právo sa sťažovať, ako je uvedené nižšie.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, Adresa na zaslanie žiadosti: MARKOS COMP s.r.o., so sídlom Kossúthova 60, 94301 Štúrovo.
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na obchod@markos.sk

 

Ako dotknutá osoba máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, predtým však neváhajte kontaktovať nás. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodnených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.